Informatička Akademija
Sve o informatičkoj Akademiji
Pročitaj više
O Fondaciji
Sve o Fondaciji "Zajednički put" iz Prijedora
Pročitaj više
Škola stranih jezika
Sve o Školi stranih jezika
Pročitaj više
Zaštitna radionica
Sve o Zaštitnoj radionici Prijedor
Pročitaj više
Semira Hoffmann
Semira Hoffmann - Osnivač i donator Fondacije
Pročitaj više
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Informatička Akademija
  • O Fondaciji
  • Škola stranih jezika
  • Zaštitna radionica
  • Semira Hoffmann

J A V N I   K O N K U R S
za dodjelu stipendija studentima prvog ciklusa studija na univerzitetima
u Republici Srpskoj, Bosni i Hercegovini i visokoškolskim ustanovama u
inostranstvu u akademskoj 2016/2017. godini


I

Ministarstvo nauke i tehnologije (u daljem tekstu: Ministarstvo) raspisuje Konkurs za dodjelu stipendija iz Fonda „Dr Milan Jelić“ (u daljem tekstu: Fond) redovnim studentima prvog ciklusa studija na univerzitetima u Republici Srpskoj (u daljem tekstu: RS), Bosni i Hercegovini (u daljem tekstu: BiH) i visokoškolskim ustanovama u inostranstvu za akademsku 2016/2017. godinu.


II

Studentima prvog ciklusa studija na univerzitetima u RS, BiH u akademskoj 2016/2017. godini dodijeliće se ukupno 75 stipendija i to:
- 16 stipendija studentima tehničkih nauka,
- 14 stipendija studentima prirodnih nauka,
- 12 stipendija studentima medicinskih i zdravstvenih nauka,
- 12 stipendija studentima poljoprivrednih nauka,
- 10 stipendija studentima društvenih nauka,
- 6 stipendija studentima humanističkih nauka i
- 5 stipendija studentima umjetnosti.

Broj stipendija koji se dodjeljuje studentima na visokoškolskim ustanovama u inostranstvu biće utvrđen na bazi raspoloživog stipendijskog fonda za studente na visokoškolskim ustanovama u inostranstvu, visine mjesečne stipendije za prvorangirane studente na visokoškolskim ustanovama u inostranstvu, kao i rang-liste studenata prvog ciklusa studija na visokoškolskim ustanovama u inostranstvu za akademsku 2016/2017. godinu.


III

Mjesečni iznos stipendije redovnim studentima prvog ciklusa studija na univerzitetima u RS, BiH u akademskoj 2016/2017. godini iznosi 400,00 (četiristotine) KM, u skladu s raspoloživim finansijskim sredstvima u budžetu Ministarstva, Fonda.

Mjesečni iznos stipendije redovnim studentima prvog ciklusa studija na visokoškolskim ustanovama u inostranstvu u akademskoj 2016/2017. godini iznosi 500,00 KM (slovima:petstotina) KM za studente koji studiraju na visokoškolskim ustanovama u republici Makedoniji, Sloveniji, Srbiji, Hrvatskoj ili Crnoj Gori, i 800,00 KM (slovima:osamstotina) KM za studente koji studiraju na visokoškolskim ustanovama u inostranstvu.

 

IV

Redovan student prvog ciklusa akademskih studija na univerzitetima u RS, BiH i visokoškolskim ustanovama u inostranstvu može konkurisati za dodjelu stipendije pod uslovima da:
- je državljanin BiH i RS,
- ima prebivalište na teritoriji RS,
- je redovan student prvog ciklusa akademskih studija,
- u dosadašnjem studiranju nije obnovio nijednu akademsku godinu,
- na dan objavljivanja Konkursa nije stariji od 24 godina života, 25 godina života, 26 godina života, odnosno 27 godina života za studente na studijskim programima koji traju tri, četiri, pet odnosno šest godina, respektivno,
- da ima prosjek ocjena veći od 9,00 (uključujući i prosječnu ocjenu 9,00) na univerzitetima u RS i BiH i
- da ima prosjek ocjena veći od 9,50 (uključujući i prosječnu ocjenu 9,50) za studente koji studiraju na visokoškolskim ustanovama u inostranstvu, osim za studente koji studiraju na visokoškolskim ustanovama rangiranim do 200. mjesta na Tompsonovoj i/ili Šangajskoj rang-listi i koji mogu konkurisati pod uslovom da imaju prosjek ocjena veći od 9,00 (uključujući i prosječnu ocjenu 9,00).
Student koji ima status apsolventa ne ostvaruje pravo na dodjelu stipendije.
Student koji studira na visokoškolskoj ustanovi koja nema status univerziteta ili nema mogućnost izvođenja drugog i trećeg ciklusa studija visokog obrazovanja, ne ostvaruje pravo na dodjelu stipendije.


V

Kriterijumi za bodovanje prijava za stipendiranje studenata su:
1) prosječna ocjena studenta,
2) godina studija,
3) položeni ispiti iz prethodne akademske godine,
4) rang visokoškolske ustanove na Tompsonovoj i/ili Šangajskoj rang-listi za studente koji studiraju u inostranstvu i
5) ostvareni rezultati studenta u nauci, umjetnosti i inovatorstvu
Bodovanje prijava studenata po osnovu navedenih kriterijuma vrši se u skladu s odredbama Pravilnika o dodjeli stipendija studentima prvog ciklusa studija na univerzitetima u RS, BiH i visokoškolskim ustanovama u inostranstvu („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 89/16).


VI

Kao dokaz o ispunjavanju uslova navedenih u članu IV i V Konkursa, studenti prvog ciklusa su dužni priložiti:
1) uvjerenje o državljanstvu BiH i RS,
2) izvod iz matične knjige rođenih,
3) originalno uvjerenje o mjestu stalnog prebivališta, izdato nakon objavljivanja javnog konkursa,
4) potvrdu o statusu redovnog studenta akademskih studija s napomenom da nije obnavljao nijednu akademsku godinu na univerzitetima u RS, BiH, odnosno na visokoškolskim ustanovama u inostranstvu,
5) prepis ocjena svih položenih ispita s ostvarenom prosječnom ocjenom tokom prvog ciklusa akademskih studija s napomenom o predviđenom trajanju studijskog programa,
6) potvrdu da je položio sve ispite iz prethodne godine studija (samo za studente koji ispunjavaju ovaj uslov),
7) potvrdu o redovno upisanoj godini studija,
8) foto-kopiju tekućeg računa sa računom banke kod koje je račun otvoren.


VII

Dokazi o ispunjavanju uslova navedenih u prethodnom članu, osim uvjerenja o prebivalištu, moraju biti originalni ili ovjerene kopije ne starije od 3 (tri) mjeseca od dana objave Konkursa.
Kao dokaz o ispunjavanju uslova za bodovanje ostvarenih rezultata u nauci, umjetnosti i inovatorstvu, studenti uz prijavu za stipendiju dostavljaju potrebnu dokumentaciju prema obrascu koji se nalazi na internet stranici Fonda (www.fondmilanjelic.org) i Ministarstva (www.vladars.net) .
Studenti koji studiraju u inostranstvu, a koji prilažu dokumente na stranom jeziku, iste treba da dostave u originalu uz ovjeren prevod na jednom od službenih jezika u Bosni i Hercegovini.


VIII

Konkurs ostaje otvoren 30 dana od dana objavljivanja.

Prijava na konkurs dostavlja se na propisanim obrascima za prijavu koji su dostupni na internet stranici Fonda, www.fondmilanjelic.org, i Ministarstva, , www.vladars.net, a isti se mogu preuzeti i u Fondu.

 

Popunjene prijave na Konkurs sa dokazima o ispunjavanju uslova za dodjelu stipendije, slati na adresu:

Ministarstvo nauke i tehnologije
Fond „Dr Milan Jelić“
Trg Republike Srpske 1
78000 Banja Luka
Prijava na Konkurs Fonda „Dr Milan Jelić“
Prvi ciklus studija

 

Konkurs je objavljen 18.11.2016. godine
Konkurs je otvoren do 19.12.2016. godine